GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

            1.     เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง โดยระบุ          เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ หรือจ้าง   รายละเอียดของพัสดุ   ราคากลาง หรือราคาที่เคยซื้อ / จ้าง   วงเงิน กำหนดเวลา ที่ต้องการใช้พัสดุ และวิธีที่จะซื้อหรือจ้าง

2.     หากเป็นการตกลงราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุ   ติดต่อตกลง      ราคากับผู้ขายผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ จาก หัวหน้าสถานศึกษา

3.     เมื่อได้รับพัสดุจากผู้ขาย / ผู้รับจ้างแล้ว   ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตรวจรับให้เสร็จนั้นไปโดยเร็ว   หากได้รับของไม่ครบถ้วนต้องรายงานหัวหน้า ส่วนราชการ   เพื่อแจ้งให้ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ทราบภายใน   3  วันทำการ

        4.     รวบรวมหลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้างมอบให้ เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย เงินให้ผู้ขายผู้รับจ้าง ต่อไป  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): พัสดุโรงเรียน
หมายเลขบันทึก: 85189
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

          ดีครับ ได้รู้ขั้นตอนในการทำงานดีครับ