การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

          1.    เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง โดยระบุ          เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง  รายละเอียดของพัสดุ  ราคากลาง หรือราคาที่เคยซื้อ/จ้าง  วงเงิน กำหนดเวลา ที่ต้องการใช้พัสดุ และวิธีที่จะซื้อหรือจ้าง

2.    หากเป็นการตกลงราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  ติดต่อตกลง     ราคากับผู้ขายผู้รับจ้างโดยตรงแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ จากหัวหน้าสถานศึกษา

3.    เมื่อได้รับพัสดุจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับให้เสร็จนั้นไปโดยเร็ว  หากได้รับของไม่ครบถ้วนต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทราบภายใน  3  วันทำการ

        4.    รวบรวมหลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้างมอบให้ เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายผู้รับจ้าง ต่อไป