วันนี้ดิฉันขอแนะนำระบบรักการอ่านของโรงเรียนบ้านกระทุ่ม

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรัการอ่าน

- ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยจัดทำแผนการสอนทุกสาระการเรียนรู้

- ครูปรับพื้นฐานรรักการอ่านหรือไม่ ถ้าใช่จัดกลุ่มปรับพื้นฐาน อ่านออก และอ่านไม่ออก ถ้าไม่ใช่ ครูออกแบบการเรียนรู้รักการอ่าน และวัดผลการอ่านทุกสาระ ทุกชั้น

- ประมวลผลการอ่านแต่ละหน่วย

- นิเทศการอ่านออกเขียนได้แต่ละชั้น ครูต้องปรับปรุงหรือไม่ ถ้าใช่ครูทำวิจัยปรับปรุงแก้ปัญหา ถ้าไม่ใช่พัฒนาผู้เรียนรักการอ่านทุกสาระต่อเนื่อง

- รายงานผลระบบการเรียนรู้รักการอ่าน การอ่านออกเขียนได้ โดยวิจัย หรือโครงงาน

กิจกรรมส่งเสริมให้ครูรักการอ่าน

1. ส่งเริมการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในห้องเรียน และห้องสมุด

2. จัดทำแผนดำเนินงานห้องสมุดในโรงเรียน คือทำห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

3. ห้องสมุดจัดระบบการบริการที่สะดวกรวดเร็ว

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านทั้งใน และนอกห้องสมุดอย่างต่อเนื่องสมำเสมอ

5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

6. จัดกิจกรรมที่ให้บุคลากรหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม

      กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ดังนี้

1. อ่านที่นี่ เล่าที่โน่น

2. อ่านที่นี่ วาดที่โน่น

3. อ่านที่นี่ เขียนที่โน่น

4. อ่านที่โน่น วาดที่นี่

5. วาดที่นี่ เขียนที่โน่น

6. อ่านไป เล่าไป

    วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ โอกาสหน้าเจอกันใหม่

                                            จากครูตุ้ม