บทบาทของภาครัฐในการบริหารจัดการสังคม

เน้นที่ ๓ คำหลักคือ empowerment, synergy, และ learning
บทบาทของภาครัฐในการบริหารจัดการสังคม
วิจารณ์  พานิช
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
www.kmi.or.th

 
การบริหารจัดการสังคมโดยภาครัฐควรมีการปรับเปลี่ยนใน 3 ประเด็นสำคัญ   ได้แก่
1.      การบริหารจัดการแบบ empowerment   โดยภาครัฐเปลี่ยนบทบาทเป็น “คุณอำนวย” เป็นหลัก   ลดบทบาท “คุณกิจ” ลงไป
2.      การบริหารจัดการให้เกิด synergy ระหว่างภาคต่าง ๆ ได้แก่   ภาคประชาสังคม   ภาคธุรกิจ   ภาควิชาการ   และภาครัฐ  
3.      การส่งเสริมให้เกิด การเรียนรู้ ในทุกกิจกรรมในสังคม (การจัดการความรู้) เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน
* บทคัดย่อของการอภิปรายเรื่อง  บทบาทของภาครัฐในการบริหารจัดการสังคม   ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 7 8 ธันวาคม 2548  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)