วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2548 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดการฝึกอบรม จนท.พัฒนาชุมชน และจนท.เทศบาล/อบต. เกี่ยวกับเรื่อง การใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยเครื่อง Pocket PC โดยใช้ห้องปฏิบัติการ อบ-รม-บ่ม-เพาะ ณ อาคารฐานความรู้ ชุมพรออนไลน์ สนุกสนาน, แออัด, คร่ำเคร่ง, สะดวกสบาย ฯลฯ มีหลายมุม หลายบรรยากาศ ... เชิญทัศนาได้โดยพลัน

พัฒนาการจังหวัดชุมพร คุณอุไรพัฒน์ ธรรมรุจี เป็นประธานเปิดฝึกอบรมฯ

                 บรรยากาศการฝึกปฏิบัติการวันแรก 29 พ.ย.2548

วิทยากรหลากหลายมาช่วยกันทั้งจากศูนย์เขต และพัฒนาชุมชน จ.ชุมพร

                    มุมทานข้าว เรียบง่าย สบาย ๆ สไตล์ อบต.

           บรรยากาศเป็นกันเองระหว่างวิทยากรและผู้เข้าฝึกอบรม