การบูรณาการคุณภาพ

 สืบเนื่องจากการ"เสวนา เครือข่ายการจัดการความรู้ ๕ มหาวิทยาลัย" ที่จะจัดการ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" ต้นเดือน มกราคม ๒๕๔๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ทีมงาน "จัดการความรู้จะมา ปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการ นำเสนอ แนวคิดของ ม.ขอนแก่น" ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ จึงเรียน เชิญ ทีมงานทุกท่านครับ

JJ