วันนี้ก็อยู่ประจำหน้าที่เดิมค่ะคือบริการยืมคืนอุปกรณ์ในห้องโสตทัศนูปกรณ์วัน ๆ ก็จะมีนักเรียนมายืม ซีดี ดีวิดี ประมวบภาพกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนซะเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นสื่อการสอนนั้นอาจารย์จะไม่ค่อยมายืมเท่าไหร่นักเพราะส่วนใหญ่จะใช้สื่อง่าย ๆ เช่น แผ่นในซึ่งจะมีเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะอยู่แล้วตามห้องเรียน และในวันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้ทำออกแบบทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพ่อพิมพ์แจกและจำหน่ายครู อาจารย์ในโรงเรียนโดยเน้นใช้ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนก็ได้แต่เลือก ๆภาพไว้ก่อนค่ะเพราะต้องนำภาพไปเสนอท่าน ผอ.ถ้าท่านตกลงก็ทำได้ก็คงจะเป็นวันอังคารนี้ค่ะจะได้คำตอบและเริ่มลงมือทำได้เลย