วันนี้ได้รับเมลล์เรื่องส่งรูปแบบบัตรที่จะนำมาใช้กับโปแกรมเวชระเบียนและให้ทางรพ.พิจาณาเลือกใช้ดังนี้

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

แบบที่ 5

แบบที่ 6

แบบที่ 7

แบบที่ 8

เลยนำมาให้พิจาณากันดูนะครับ