รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด( คปสจ.)จังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2548

ต่อเนื่อง

4.6        เรื่อง แจ้งให้ทราบจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นายจำลอง อยู่สอน นวก/สธ.7)
4.7.1 การปรับอัตราค่าจ้างนักเรียนทุน สป. ในสาขาพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขจากเดิม 7,260  บาท เป็นไม่ต่ำกว่า 9,000  บาท สาขาอื่นๆ หลักสูตรประกาศนียบัตร 2  ปี จากเดิม 5,920  บาท
เป็น ไม่ต่ำกว่า 7,000  บาท หากพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในพื้นที่กันดารจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มดังนี้
พื้นที่กันดารระดับที่ 1  จะได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มอีก  600  บาท
พื้นที่กันดารระดับที่ 2  จะได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มอีก  1,200  บาท
มติที่ประชุม          รับทราบ
                                4.7.2  ข้าราชการที่อนุมัติขอลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรม ทางสำนักงานปลัดกระทรวงได้ทำหนังสือแจ้งให้บุคคลที่จะลาเรียนต้องเรียนให้ตรงกับงานที่รับผิดชอบ,ตำแหน่งเพื่อลดอัตราการโยกย้ายหลังจากจบการศึกษาไปทำงานในหน่วยงานอื่นๆ  ส่งผลให้องค์กรต้นสังกัดเกิดปัญหาขาดแคลนบุคคลากร
มติที่ประชุม          รับทราบ
ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก รพท./รพช./สสอ./สสกอ./ประธานชมรมอสม.จังหวัด/กองสธ.และสวล.
มติที่ประชุม          ไม่มี
ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  แจ้งให้ทราบจาก สคร./ศอน.ที่ 3 ชลบุรี และด่านควบคุมโรคติดต่ออำเภอคลองใหญ่
มติที่ประชุม          ไม่มี
ระเบียบวาระที่  7    เรื่องอื่นๆ
                                                7.1 ประเด็นคำถามจาก นายดอกรัก ทองคง หัวหน้า ศตม. ที่ 3.4 ตราด
ประเด็นคำถาม   การแจ้งผลการเฝ้าระวังป้องกันไข้มาลาเรียที่ทำเป็นเอกสารแจ้งให้กับหน่วยงานบริการไม่ว่าจะเป็น     
รพท,รพช,สสจ.,สสอ.,สอ.,นั้นปัจจุบันพบว่าไม่มีหน่วยงานใดที่ทำการค้นหาและเฝ้าระวังโรคมาลาเรียจากข้อมูลดังกล่าวมานานแล้ว  อยากทราบว่าหน่วยงานมาลาเรียจะต้องดำเนินการส่งเอกสารแจ้งสถานการณ์ให้กับหน่วยงานดังกล่าวต่อหรือไม่
ผู้ชี้แจง  นายแพทย์สุวัฒน์  ต วรพานิช  รองผู้นายแพทย์สาธารณสุขด้าน(การแพทย์) แสดงความคิดเห็นว่าควรจะทำเป็นรายงานจะเหมาะสมเนื่องจากจะเป็นการทำให้ท้องถิ่นได้รับข้อมูลเพื่อทราบสถานการณ์และเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ  ดังนั้นจึงควรมีการส่งข้อมูลให้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ท้องถิ่นปฏิบัติงานตามไปด้วย
ประธานมีข้อเสนอแนะ  แต่เนื่องจากการจัดทำรายงานให้ครบทุกสถานการณ์อาจเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองทรัพยากร จึงควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการทำงานเสียใหม่หรือขอความช่วยเหลือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยทำเป็นต้นฉบับมาฉบับเดียวแล้วทางสำนักงานสาธารณสุขจะได้ดำเนินการต่อไป
มติที่ประชุม          รับทราบ
7.2    ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุม คปสจ. น่าจะจัดประชุมก่อนวันที่ 1  ธันวาคม 2548  เนื่องจากจะได้มีการประสานกับหน่วยงานอื่นๆในบางเรื่องบางสถานการณ์ได้ทันถ่วงที
มติที่ประชุม          รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับคลินิกบริการ

คำสำคัญ (Tags)#ประชุม

หมายเลขบันทึก: 8338, เขียน: 28 Nov 2005 @ 23:45 (), แก้ไข: 30 Jul 2013 @ 11:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)