วันนี้ สังคมได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยกันอย่างมาก แม้แต่รัฐบาลเองก็ตั้ง "กระทรวงวัฒนธรรม" ซึ่งแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การจัดการ และการบริการงานวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการที่ดีจะต้องอาศัยพลังจากคนไทยในสังคมร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้เป็นสิ่งที่สังคมต้องตระหนักว่า..ถึงเวลาแล้วที่จะรักษา สืบทอดและอนุรักษ์ของดีๆเอาไว้  โดยพลังของสังคมเอง  ไม่ต้องมีใครบอก  ไม่ต้องมีใครรณรงค์หรือบังคับ แต่ขอให้เกิดจากใจของคนไทยทั้งหลาย  แล้วเราจะมีวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ประเทศไทย. เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้คนในสังคมไทยต้องมีการปรับตัวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่เป็นวิถีวัฒนธรรมในอดีตให้เป็นไปตามกระแสโลกที่มีระบบทุนนิยมเข้ามาสามชิกท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง