วันที่ 8 มีนาคมผมเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาสหกรณ์พ.ศ.2550-2554ที่มก.จัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขบวนสหกรณ์ถือเป็นขบวนการพึ่งตนเองและพึ่งพาช่วยเหลือกันเองที่ใหญ่โตมากทั้งจำนวนคนและเงินทุน แต่ก็มีความสำคัญไม่มากนักในสังคมไทยทั้งในแง่ชื่อเสียและพลังอำนาจเชิงการเมือง พูดถึงสหกรณ์ก็นึกถึงการฉ้อโกง และความอ่อนแอ นโยบายพักชำระหนี้ เป็นการเลือกปฏิบัติ และกองทุนหมู่บ้านก็ทำเอาสหกรณ์ระส่ำระสายไปทั่ว มีคำสำคัญในวิสัยทัศน์สหกรณ์ที่ผมเห็นว่าเข้าท่าคือ1)คุณค่า และหลักการของสหกรณ์2)เศรษฐกิจพอเพียง3)ขบวนการสหกรณ์4)สมาชิก ครอบครัว ชุมชน5)สังคมอยู่เย็นเป็นสุขข้อแรก เป็นตัวตนหรือจิตวิญญาณของสหกรณ์ข้อสองคือ ความสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงข้อสามคือ movement ข้อสี่คือผลเบื้องต้นและข้อห้าคือผลปลายทาง   ที่จริงในร่างวิสัยทัศน์เขียนว่า คนสหกรณ์ยึดมั่นในคุณค่า สหกรณ์เข้มแข็ง เครือข่ายเชื่อมโยงให้เป็นระบบสหกรณ์อย่างมีคุณค่าเพื่อนำพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ผู้เข้าประชุมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาก คำสำคัญที่ผมเห็นว่าเข้าท่าข้างต้น ผมก็รวบรวมจากที่หลายๆท่านเสนอในที่ประชุม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเคลื่อนงานวิจัย platform องค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชนที่ผมกำลังดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของสกว.ด้วย     เพราะองค์กรการเงินชุมชนก็คือสหกรณ์ที่ไม่อยู่ในกฎหมายสหกรณ์นั่นเอง