ค่านิยม CARD ฉบับปรับปรุง

"นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การนำไปปฏิบัติจริง"

 ห่างหายไปนานเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (Center for Academic Resources Development : CARD) ตั้งแต่ 2 พ.ค. 2549  ตอนนั้นเขียนเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร CARD ขณะนั้นได้ model เรียกว่า COTEACH  เมื่อคืนผมทบทวนแล้วเขียนใหม่ เพื่อให้เข้ากับบทบาทและตรงกับชื่อของหน่วยงาน CARD จึงได้ model CARD ออกมาอย่างที่ปรากฎด้านล่างนี้ครับ :-

ค่านิยม ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา  = CARD

C : ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาความรู้ความสามารถ (Creative Thinking & Competence) มีการส่งเสริมให้มีบรรยากาศของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมกับการเสริมสร้างความรู้ความสามารถที่จำเป็น โดยการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันจะแสวงหาและพัฒนาความเป็นเลิศอยู่เสมอ

A : ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์และเป็นธรรม (Accountability, Honesty and Fairness) บุคลากรศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา รับรู้เข้าใจและสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ และบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกล้าตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น โดยไม่ผลักภาระให้กับผู้อื่น ด้วยสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักการอันถูกต้อง อย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แม้จะลำบากในการปฏิบัติเพียงใดก็ตาม

R : การค้นคว้าและวิจัย (Research) : บุคลากรศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษามีศึกษาค้นคว้า มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงาน ในขณะเดียวกันก็ทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม

D : การพัฒนางานด้วยการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Deveopment Teamwork and Efficiency)  บุคลากรศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มุ่งพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่สิ้นเปลือง ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ภายใต้การผสมผสานความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งแนวความคิด ทักษะ ความรู้ความสามารถ ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันด้วย

       ทั้งนี้แล้ว model นี้ยังไม่ Final นะครับ  ....ยังต้องรอความคิดเห็นจากบุคลากร CARD ซึ่งผมจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 27 มี.ค. 2550 ที่จะถึงนี้ ...ผลจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามอีกครั้ง  อีกอย่าง...ผมอยากนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนจากท่านผู้รู้ที่อาจจะให้ข้อคิดที่ดีต่อไปได้

ขอบคุณมากครับ

วิชิต ชาวะหา
10 มี.ค. 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

คำสำคัญ (Tags)#msukm msu-km card วิชิตชาวะหา ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฅkmมมส.

หมายเลขบันทึก: 83027, เขียน: 10 Mar 2007 @ 14:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ