วันที่  24  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  กลุ่มแกนนำ เรื่องการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ ในเรื่องของระบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความตะหนักในภารกิจที่ต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในองค์กร ซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การให้ความสำคัญกับ "การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์" และ "ความรู้" ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลและความรู้ในองค์กร ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ขององค์กร  ด้วยการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ คือ "การจัดความรู้" เพื่อให้มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างระบบในการบริหารงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนัดความรู้สู่คณะคุณภาพ" ระหว่างวันที่  19-20  ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยในโครงการดังกล่าว จะมีการเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานคณะ การแนะนำการใช้ blog เพื่อการหาขุมองค์ความรู้ และนำมาสร้างเป็นเครื่องมือ ในการก้าวสู่คณะคุณภาพต่อไป