เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่าน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม KM สำหรับห้องสมุด ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีบรรณารักษ์จากคณะต่างได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน (บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน)