ปีงบประมาณ 2548 คณะสหเวชศาสตร์  ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 2 โครงการ  จำนวนเงิน 175,000 บาท    คิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เท่ากับ 7,142.86 บาท

 

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณที่ได้รับ 

 1.การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก : การประดิษฐ์เครื่องช่วย

 175,000 บาท

    การเคลื่อนไหวและยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกไว้ใช้ที่บ้าน  
    หัวหน้าโครงการวิจัย : อ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล  
    (ทุนโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง)  
 2.Bone Mineral Density and Its Associated Factors in

 -

    Naresuan University staff  
    หัวหน้าโครงการวิจัย : อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง  (ทุนส่วนตัว)  

 

(คลิก)