คณะสหเวชศาสตร์มีการดำเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพโดยสอดคล้องตามพันธกิจของกล่มสาขา

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยปีการศึกษา 2548

(หลักฐาน)