GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

คณะสหเวชศาสตร์มีวิธีการและกลไกในการประกันคุณภาพโดยมีแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพและมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่ดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2549

(คลิก)

แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2550

(คลิก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2550 (คลิก)

คณะสหเวชศาสตร์มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเทียบระดับ

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550

(คลิก)

คณะสหเวชศาสตร์มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ

 แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2550

(คลิก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน (คลิก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายนอก (คลิก)

คณะมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาและให้ทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม

คณะมีการนำผลจากการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2548 (คลิก)

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550

(คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ตัวบ่งชี้ที่7-1
หมายเลขบันทึก: 82467
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)