ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นิตา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

คณะสหเวชศาสตร์มีวิธีการและกลไกในการประกันคุณภาพโดยมีแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพและมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่ดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2549

(คลิก)

แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2550

(คลิก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2550 (คลิก)

คณะสหเวชศาสตร์มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเทียบระดับ

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550

(คลิก)

คณะสหเวชศาสตร์มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ

 แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2550

(คลิก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน (คลิก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายนอก (คลิก)

คณะมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาและให้ทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม

คณะมีการนำผลจากการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2548 (คลิก)

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550

(คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-นิตา

คำสำคัญ (Tags)#ตัวบ่งชี้ที่7-1

หมายเลขบันทึก: 82467, เขียน: 07 Mar 2007 @ 18:31 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)