วันพุธที่ 7 มีนาคม 2550 เวลา 8.30 16.30 น.   วันนี้มีนัดกับสำนักหอสมุด อบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสนับสนุนงานบริการวิชาการครั้งที่ 2 "บล็อกกับงานประจำ" โดย อาจารย์สมลักษณ์ วงศมาโนดน์ มาให้ความรู้เรื่องของการเขียนบล็อก ซึ่งการอบรมครั้งนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่บรรดาบรรณารักษ์จะได้มา"เรียนรู้" และ "เม้าท์" ในเรื่องงานของตัวเอง การเขียนบล็อกก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถเขียนขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละคน รวมทั้งความรู้ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยรู้หรือรู้แบบไม่กระจ่าง ทั้งนี้เราสามารถนำข้อเสนอแนะของแต่ละคนมาประยุกต์ใช้กับงานของเราที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน หากถามว่ารู้จักการเขียนบล็อกมากน้อยเพียงใด? คำตอบคือ รู้จักไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นนักอ่านมากกว่านักเขียน...แต่หลังจากนี้ไปอาจชอบที่จะเป็นนักเขียนเท่าๆกับเป็นนักอ่านก็ได้