"ความรู้" บางครั้งมันยากนักที่จะอธิบายให้เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ในประโยคเดียว ลองมาอ่านวิธีการการทำความเข้าใจ"ความรู้" ของ Alvin and Heldi Toffler ทั้งคู่ อธิบายโดยให้คุณลักษณะของความรู้ไว้อย่างดีในหนังสือ Revolutionary Wealth ว่า

  1. ความรู้ไม่มี-วันหมด จะกินจะใช้เมื่อใหร่ก็ได้ (Knowledge is inherently non-rival ) ล้านคนในโลกจะใช้ความรู้เดียวกัน ขณะเดียวกันก็ได้ โดยไม่มีวันหมด จริงๆ แล้วยิ่งมากคนใช้ บางคนอาจจะต่อยอดความรู้ที่มีอยู่มากขึ้นด้วย

  2. ความรู้จับด้องไม่ได้ ( Knowledge is intangible ) เราไม่สามารถจับต้อง แต่เราสามารถที่ใช้มันได้

  3. ผลของความรู้ ไม่ให้ผลในแนวตรง เดาไม้ได้ ( Knowledge is non-linear ) ความรู้นิดเดียวสามารถทีให้ผลที่มหาศาลได้(*ตรงนี้ผมขอเสริมว่า "และในทางตรงกับข้าม ความรู้มหาศาลก็อาจจะให้ผลนิดเดียวก็ได้เพราะ การมีอยู่ของความรู้ การเข้าคู่ และ การนำไปใช้ มันแยกออกจากกัน")

  4. ตัองมีความสัมพันธ์ อยู่ในบุพบท ( Knowledge is relational ) เสี้ยวส่วนของความรู้จะให้ความหมายก็ต่อเมือนำมาวางเทียบกับอีกเสี้ยวส่วนหนึ่ง ในบุพบท

  5. ความรู้สามารถผสมกับอีกความรู้หนึ่งได้ ( Knowledge mates with other knowledge ) แล้วกลายพันธ์เป็นความรู้ใหม่ๆ

  6. ความรู้พกพาได้ง่ายกว่าผลิตภัณท์ใดๆ ( Knowledge is more portable than any other product )

  7. ความรู้สามารถย่อส่วนเป็นสัญลักษณ์หรือนามธรรมได้ ( Knowledge can be compressed into symbols or abstractions )

  8. ความรู้สามารถที่จะเก็บในพื้นที่เล็กๆได้ ( Knowledge can be stored in smaller and smaller spaces )

  9. ความรุ้อาจจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย แสดงออกหรือไม่แสดงออก แบ่งกันได้ หรือ ให้แค่เป็นนัยๆ ( Knowledge can be explicit or implicit, expressed or not expressed, shared or tacit )

  10. ความรู้ไม่สามารถให้อยู่ในภาชนะได้ มันแพร่กระจายไปทั่ว ( Knowledge is hard to bottle up. It spreads )