๑ ระบบตรวจสอบ ความคลาดเคลื่อนทางยา

๒ ระบบประกันคุณภาพยา

๓ ระบบประกันคุณภาพบุคลากร

๔ ระบบประกัยกระบวนการสำคัญ

๕ ความสามัคคี และภาวะผู้นำในฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน