คุณธรรม   นำความรู้     หน้าที่เด็ก            

 เพลงประจำโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ....อีกเพลง   

  โรงเรียนคัดเลือกเพลง...ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้...ให้นักเรียนสำนึกในหน้าที่...เมื่อนักเรียนได้ยินเสียงเพลงในตอนเช้า   จะแปลความว่า   เตรียมไปเข้าแถวเคารพธงชาติ   เข้าชั้นเรียน

เมื่อนักเรียนได้ยินเสียงเพลงในตอนบ่าย   จะแปลความว่า   เตรียมตัวกลับบ้าน   หมดเวลาเรียนแล้ว

หน้าที่เด็ก

คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน 

(สร้อย) เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน (ซ้ำ)
หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา
จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
(สร้อย จบ )