การปฏิบัติราชการตามปกติ คือ เริ่มเวลา 8.30 -16.30 น. ปกติผมกลับบ้านไม่ตรงเวลาอยู่แล้ว คือเลิก 16.30 น. แต่กลับไม่เคยตรงเวลา ช่วงที่ผมทำงานอยู่ตอนเย็น มีหลายคนในสำนักงานที่อุทิศเวลาให้กับการทำงาน โดยไม่เบิกค่าล่วงเวลา

   ถึงแม้วันนี้เรื่องการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาจะมีการปรับเปลี่ยนในอัตราใหม่แล้วก็ตาม แต่หลายคนไม่ได้สนใจกับเรื่องค่าตอบแทน เพียงแต่ต้องการทำงานให้เสร็จ เพราะวันหนึ่งมีหลายเรื่องที่เข้ามาในหน่วยงานและต้องทำให้เสร็จตามกำหนดเวลา  

   หลายคนที่อยู่บ้านตอนเย็น ๆ ที่ผมสังเกตเห็น มีคุณกาญดา คันศร คุณลดารัตน์ เดชผล คุณสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ คุณกมลพร เซี่ยงว่อง ต้องขออภัยนะครับที่ผมอาจจะเอยชื่อไม่หมด  คงมีอีกหลายคน

   บางคนบอกว่าการทำงานช่วงเย็น ๆ ทำให้มีสมาธิในการทำงาน ไม่มีคนมารบกวน วันนี้ที่ผมสังเกตเห็นนอกจากผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังมีผู้บริหาร เริ่มตั้งแต่ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์) และอีกหลายท่านครับ 

     บันทึกนี้ผมคงไม่ได้รณรงค์ให้ทุกคนอยู่ที่ทำงานตอนเย็น ๆ นะครับ
เพราะสิ่งสำคัญคือ ความสุขในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนต่างกัน


                                                                               บอย สหเวช
                                                                                 6 มี.ค. 50