จดหมายถึงญาติมิตรพัฒนาสังคม ฉบับที่ 10 (6 มี.ค. 50)

สัปดาห์แห่ง ความสั่นสะเทือน

            ผมไม่ได้คาดคิดเลยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จะเกิด ความสั่นสะเทือน ขึ้นนั้นคือ การลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ของ มรว.ปรีดียาธร เทวกุล ส่งผลสะเทือนต่อรัฐบาล ต่อสถานการณ์ในประเทศ และนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีอย่างมีนัยสำคัญเป็นครั้งแรกของรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ภายหลังการเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้ยังไม่ถึง 5 เดือน

            ผมขอบันทึกกิจกรรมประจำวันต่ออีก 1 สัปดาห์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ ดังนี้ครับ

            26 ก.พ. 50 (จันทร์)

                  - เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                  - ร่วมแถลงข่าวเรื่องร่าง พรบ.สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นและรับมอบบันทึกข้อเสนอจากตัวแทนผู้นำชุมชน

                  - ปาฐกถานำด้วยหัวข้อ สังคมสร้างสรรค์สุข ในการสัมมนาวิชาการ โครงการ ปฏิวัติจิตสำนึก ปฏิรูปศีลธรรม สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย จัดโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักนายกรัฐมนตรี

                  - อัดเทปสัมภาษณ์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับรายการโทรทัศน์ แผ่นดินพอเพียง

                  - ประชุมคณะทำงานรัฐมนตรี

                  - ประชุมพิจารณาเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อการนำเสนอในการประชุมต่างประเทศใน อีก 3 วันข้างหน้า

                  - ประชุมหารือเรื่องการบูรณาการโครงการสำคัญๆเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

            27 ก.พ. 50 (อังคาร)

                  - ประชุมคณะรัฐมนตรี

                  - แถลงข่าวกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

                  - ประชุมผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ

                  - ต้อนรับผู้มาพบเพื่อขอบคุณ

                  - พบหารือกับคณะของยุวพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

                  - (ค่ำ) ร่วมออกรายการโทรทัศน์ สนทนาเรื่องการจัดสวัสดิการของเกษตรกร

            28 ก.พ. 50 (พุธ)

                  - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 

                  - ประชุม (ในฐานะรองประธาน คนที่ 1) คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ท่านรองนายกฯ มรว.ปรีดียาธร เทวกุล ทำหน้าที่เป็นประธานอยู่จนเวลาประมาณ 11.00 น. ก็ได้ขอออกจากห้องประชุมไปโดยการประชุมได้ดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น.)

                  - เวลาประมาณ 11.30 น. มรว.ปรีดียาธร เทวกุล แถลงต่อสื่อมวลชนว่าได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.

                  - ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ท้องถิ่นเข้มแข็งด้วยคุณธรรม และเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น จัดโดยนิตยสาร เส้นทางธุรกิจ

                  - เดินทางไปกรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้าประชุมระดับนานาชาติในวันรุ่งขึ้น

                  - (ค่ำ) ประชุมหารือกับคณะจากประเทศไทยที่มาร่วมประชุมด้วย เรื่องเอกสารสำหรับการนำเสนอในวันรุ่งขึ้น

            1 มี.ค. 50 (พฤหัสบดี)

                  - ร่วมประชุมสัมมนาว่าด้วย เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (East and South East Asia MDG Forum) จัดโดย UN ESCAP ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

                  - เป็นผู้อภิปรายหัวข้อ “Thailand Perspectives on the MDG’s” 

                  - ในระหว่างการประชุมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับจากประเทศไทย

                  - ร่วมงานเลี้ยงรับรองตอนค่ำ หลังเสร็จสิ้นการประชุมวันแรก

                  - ร่วมรับประทานอาหารค่ำในร้านอาหารเวียดนาม กับข้าราชการสถานทูตไทยและคณะผู้ร่วมประชุมจากประเทศไทย และนั่งรถชมเมืองยามค่ำ

            2 มี.. 50 (ศุกร์)

                  - เดินทางกลับประเทศไทย

                  - ประชุมหารือเรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการสังคม

                  - (ค่ำ) รับประทานอาหารพร้อมปรึกษาหารือเรื่องการร่วมมือระหว่างกระทรวงในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัดกับผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส 1 ท่าน รัฐมนตรีอีก 3ท่าน เลขานุการรัฐมนตรี 2คน และข้าราชการอาวุโส 2 คน

            3 มี.ค. 50 (เสาร์)

                  - เป็นประธานเปิดตัวโครงการ ครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเข้มแข็งเทิดไท้องค์ราชัน (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) ที่วัดอุดมธรรมโปษะกฤษณะวราราม ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กทม.

                  - พบท่านนายกรัฐมนตรี ที่บ้านพิษณุโลก

                  - (เดินทางไป จ.กาญจนบุรี) ร่วมรับฟังและให้ความเห็นในการประชุมสัมมนาเรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ที่ จ.กาญจนบุรี จัดโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

            4 มี.ค. 50 (อาทิตย์)

                  - หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวในหน้า 1 เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรี โดยคาดคะเนผู้ที่อาจได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งมีชื่อผมรวมอยู่ด้วย และทำให้เกิด ความสั่นสะเทือน ในลักษณะหนึ่ง

                  - นัดหารือกับคณะทำงานรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านสังคม

            5 มี.ค. 50 (จันทร์/หยุดราชการ)

                  - นัดหารือกับผู้ทำงานในภาคประชาชนเกี่ยวกับความเป็นไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

                  - อ่านหนังสือพิมพ์ ดูแฟ้ม เขียนบันทึกความคิด เขียน จดหมายถึงญาติมิตรพัฒนาสังคม ฯลฯ

            การบันทึกกิจกรรมในลักษณะที่สะท้อนการบริหารเวลาของผม คงจะยุติลงหลังจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไป คิดว่าพอให้ภาพได้ดีพอสมควรว่าผมใช้เวลาไปในกิจกรรมหรือเรื่องประเภทไหนบ้างและพอเห็นลู่ทางที่จะปรับปรุงการบริหารเวลาของผมให้ดีขึ้น

            สำหรับผลสืบเนื่องจากการลาออกของ มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล คงจะชัดเจนมากขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะในเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี

                                                                                    สวัสดีครับ

                                                                                           ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คำสำคัญ (Tags)#รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 82276, เขียน: 06 Mar 2007 @ 18:24 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 15:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

กราบเรียน ฯพณฯ ท่านด้วยความเคารพค่ะ

          เมื่อเช้าหนูไม่แน่ใจว่า ฟังข่าวมาผิดรึเปล่า  เสมือนว่า ตำแหน่งของท่าน จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยรึเปล่าค่ะ

           บอกได้คำเดียวว่า เสียดายค่ะ

        

ปนัดดา สุกใส
IP: xxx.146.192.135
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตเสนอน่ะค่ะ  Dreamteam

ท่านไพบูลย์ขึ้นรองนายก คุมงานด้านสังคม

คุณเอนก นาคะบุตร รมว.พัฒนาสังคม

นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป  รมช.พัฒนาสังคม

สูตรนี้น่าสนใจน่ะค่ะ

ด้วยความเคารพค่ะ

ปนัดดา

เขียนเมื่อ 
  • เห็นท่านได้ขึ้นเป็น รอง นายก แล้วก็ขอฝากความหวังนะครับ
  • ในส่วนตัวผม เป็นนิสิต ปี ๓ ม.นเรศวร เคยพบท่าน สองครั้ง ครั้งแรกที่ NKM ครั้งที่สองที่ Young Expo 2006
  • รู้สึกศรัทธาท่าน ขอฝากความหวังไว้ครับ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

บันทึกกิจกรรมในลักษณะที่สะท้อนการบริหารเวลาของผม คงจะยุติลงหลังจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไป คิดว่าพอให้ภาพได้ดีพอสมควรว่าผมใช้เวลาไปในกิจกรรมหรือเรื่องประเภทไหนบ้างและพอเห็นลู่ทางที่จะปรับปรุงการบริหารเวลาของผมให้ดีขึ้น

 ทำไม ? ต้องยุติ คะ

ทำไม ? ถึงพอ  คะ

ทำไม ? เห็นลู่ทาง แล้วต้องยุติ   บันทึกกิจกรรมในลักษณะที่สะท้อนการบริหารเวลาของผม   ด้วยคะ

ขออภัยนะคะถ้าเป็นคำถามที่ไม่เหมาะสม