GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550

นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550

        คณะสหเวชศาสตร์มีการกำหนดนโยบายด้านการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานทำงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้แผนการดำเนินงานวิจัยของคณะยังแบ่งเป็น 2 โครงการหลัก ดังเช่นที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ คือ 1. โครงการมอบทุนอุดหนุนการทำวิจัย  และ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย โดยในปีนี้ทางคณะฯ ใช้งบประมาณรายได้จำนวน 10 % ในการจัดกิจกรรมด้านการวิจัยต่างๆ อาทิเช่น              

1. กิจกรรม Journal Club

2. กิจกรรมควบคุมภาพแบบเสนอโครงการวิจัย

3. กิจกรรมการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภท

    โปสเตอร์

4. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับ             

    คณาจารย์

5. กิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี2550

6. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร 

    สายสนับสนุน

7. กิจกรรมการมอบเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน

8. กิจกรรมการสนับสนุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ

    ของบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์

นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ดัชนีที่4-1
หมายเลขบันทึก: 82233
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)