Leadership and Middle Management

 ผมได้อ่านเอกสารที่ "กพร" เผยแพร่ล่าสุด ที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะผู้กับผู้บริหารระดับกลาง ดังนี้ครับ

 "การเป็นผู้นำที่ดี (Leadership) คนที่เป็นหัวหน้า แล้วไม่มีภาวะผู้นำ มีประโยคภาษาอังกฤษบอกว่า Leader without leadership is not a leader คือ ท่านจะต้องมีภาวะผู้นำ ผู้นำต้องรักงาน รู้จักแคร์คนอื่น รู้จักให้บริการ ต้องเสียสละ เข้าใจคนอื่น กล้ารับผิดชอบ ติดดิน เพราะฉะนั้นผู้บริหารระดับกลางต้องเป็น ตัวอย่างที่ดี"

 "สาเหตุที่ทำให้ผู้บริหารระดับกลางมีความหมายมาก ให้ลองนึกถึงระบบส่งวิทยุ สมมติว่าผมจะส่งวิทยุ ซึ่งวิทยุนั้นจะส่งได้แค่ 5 กิโลเมตร แต่มีคนที่ผมต้องการจะสื่อถึงอยู่ห่าง 8 กิโลเมตร ดังนั้น จะส่งอย่างไรก็ส่งไม่ถึง จึงจำเป็นต้องมี Repeater หรือ เครื่องทวนสัญญาณ โดยรับสัญญาณจากผมในจุดที่สัญญาณยังชัดเจนมาก ๆ และมีกำลังส่งต่อที่ชัดเจนมาก ๆ สัญญาณนั้นก็จะชัดเจน นั่นคือ สิ่งที่ผมพูดก็จะไปถึงสิ่งที่ปลายทางได้ยิน เพราะฉะนั้น Repeater นี้ก็คือ Middle Management หรือผู้บริหารระดับกลางนั่นเอง"

 หลายครั้ง หลายโอกาสครับที่ผู้นำสูงสุดขององค์กรได้แสดง "วิสัยทัศน์ สร้างนโยบาย และ กำหนดมาตรการ โครงการต่างๆ แต่ไม่สามารถนำมาสู่การปฏิบัติได้" ที่เรียก "Policy deployment" จะทำให้เกิด "ปัญหา และ อุปสรรค" ในการพัฒนา โดยเฉพาะการสื่อสาร ยิ่งถ้าไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้องค์กรนั้นเกิดความขัดแย้งอย่างมากมาย ที่กล่าวมาเป็นทฤษฎี ซึ่งผมนำมาขยายจาก "ประสบการณ์ตรงที่ได้ไปประเมินคุณภาพขององค์กรหนึ่ง และ ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งกำลังจะนำองค์กรให้เสื่อมถอยอย่างชัดเจน" ผมเองได้ปรึกษาหารือกับทีมงานที่ไปร่วมประเมินด้วย และ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับ ผู้นำสูงสุด มีความเห็นพ้องต้องกันว่า  จะมี " โครงการพัฒนาผู้นำ" ซึ่งผมจะนำ "การจัดการความรู้" โดยนำการทบทวนการทำงานที่ผ่านมาที่เราเรียกว่า "After Action Review" มาเป็นตัวเดินเรื่อง และ คงมีกิจกรรมเสริมเพื่อสร้าง "ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ ชุมชนผู้นำ" ให้เกิดในองค์กรที่เข้าไปมีส่วนร่วมประเมินนี้ครับ

JJ