ส่งข้อความมาเพื่อการทดลอง  ......  ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการใช้อะไรอีกหลาย ๆ อย่างเพราะฟังไม่ค่อยเข้าใจรวมถึงกับจดไม่ทันก็เลยทดลองส่งอย่างที่เห็น