ในวิชาการวางเป้าหมายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตทุกคนต้องทำแผนงบประมาณครอบครัว โดยคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รอง ผจก.ใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้กรุณาบรรยายลงวิดีเทป ให้คำแนะนำวิธีการวางแผนการออม แนวคิดของท่านคือ ใครก็ตามที่คิดว่า เงินได้ - เงินจ่าย = เงินออม จะไม่ค่อยเหลือเงินออม เพราะเท่ากับไม่ได้วางแผนการออม เป็นการวางแผนโดยเอารายรับและรายจ่ายเป็นตัวตั้ง แนวคิดที่น่าจะถูกต้องกว่าต้องเอาเงินออมเป็นตัวตั้ง ดังนั้น สูตรที่ถูกต้อง คือ เงินได้ - เงินออม = เงินจ่าย หมายความว่าให้ตั้งหลักไว้เลยว่าจะออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินได้

ในตัวอย่างตารางที่ให้นักศึกษาทำแผนงบประมาณครอบครัวรายปี ผมจึงให้วางแผนเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นแผนเงินได้ ส่วนที่สองเป็นแผนเงินออม และส่วนที่สามจึงจะเป็นแผนการใช้จ่าย

จากนั้นก็ต้องบริหารจัดการให้บรรลุตามแผนด้วย