(28)

 

 

 

เราฝึกทักษะ “การรู้เท่าทันการสื่อสาร “ไปเพื่ออะไร? 

          มีข้อน่าคิดอยู่ประการหนึ่งว่า ในความเป็นจริง ในชั่วโมงการเรียนการสอนจริงๆ ครูต้องสอนเนื้อหาวิชาการให้ทันในเวลาจำกัด เพราะเด็กต้องสอบ และครูต้องประเมินผล แล้วเด็กก็ต้องนำเกรด(ตัวชี้วัดความรู้ความสามารถเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร) ไปต่อยอดชีวิตของเขาต่อไป ทำให้ครูต้องให้เวลากับ “เนื้อหาวิชา” เป็นสำคัญ

          ส่วน”เรื่องอื่นๆ”นั้น อาจเป็นเรื่องรองลงไป อาทิ...

          ......การเสียสละ การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ความมีน้ำใจ การรู้จักคิดถึงจิตใจผู้อื่น ความรับผิดชอบและจิตสำนึกตระหนักต่อส่วนรวม อาจเป็นเรื่องรองลงไป

          ......การเป็นคนดี มีจิตใจเนื้อแท้ที่ดีงาม การรู้จักรักเพื่อนมนุษย์ด้วยใจจริง การมองเห็นคุณค่าของชีวิตผู้อื่น อาจเป็นเรื่องรองลงไป

          ......จริยธรรม คุณธรรม มโนธรรม ความรู้จักพอ ความรู้จักละอายต่อบาป อาจเป็นเรื่องรองลงไป

          .............หลายๆสิ่ง อันเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่ดี อาจกลายเป็นเรื่องรองลงไป

          ดังนั้น การฝึกทักษะ “การรู้เท่าทันการสื่อสาร “ และการฝึกให้เด็กๆ ”ตระหนักถึงความสำคัญ”ของการรู้เท่าทันการสื่อสาร 

         .......อาจจะช่วยให้เข้าใจและตระหนักถึง “องค์ประกอบของความเป็นคนดี และการคิดถึงส่วนรวมก่อนส่วนตัว” ได้ชัดเจนขึ้น

          เพราะเมื่อเด็กๆถูกฝึกให้มีทักษะ หรือเกิดคุณสมบัติดังต่อไปนี้

          1. ทักษะที่จะช่วยให้เข้าใจ และให้รู้ถึงเหตุการณ์หรือความคิดของบุคคลได้ทันที
          2. ฝึกให้เกิดการทักษะการ”รู้จริงตามธรรมดา” ให้มากพอ และ 
          3. ฝึกให้เห็นผลโดยตรง และผลกระทบสืบเนื่องของปัญหาการสื่อสารครั้งนั้นๆ ว่าสามารถสร้างปัญหาให้แก่ตนและส่วนรวมได้เพียงไหน

            ......ก็น่าจะมีส่วนช่วยให้ฉุกใจคิด และอาจตั้งคำถามตัวเอง(ด้วยสามัญสำนึก)มากขึ้น...ว่า

            เราเป็นใคร เรากำลังทำอะไร สิ่งที่เราทำอยู่นี้ ใช่สิ่งที่สมควรทำไหม หากสมควรแล้ว จะทำอย่างไรให้ดียิ่งขึ้น หากไม่สมควร ต้องทำอย่างไร ( รู้จักคิดว่าอะไรดี อะไรควร อะไรไม่ดี ไม่ควร นำไปสู่การคิดเรื่องผิดชอบชั่วดี นำไปสู่การคิดเรื่องความรู้จักละอาย และการยับยั้งชั่งใจ นำไปสู่ ฯลฯ)

              การฝึกให้รู้จักฉุกใจคิด อาจพัฒนาสืบเนื่องไปถึงความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ความรู้จักไม่เห็นแก่ตัว การรู้จักละอัตตาหรือตัวตน และพัฒนาไปเป็นคุณธรรมขั้นละเอียดยิ่งๆขึ้นไป

.............................................................................

ปรับเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์วิชาการด็อตคอม  กระทู้การรู้เท่าทันการสื่อสาร (Communication Literacy) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46  (14 ธ.ค. 2549)