มูลนิธิ อนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2475 โดย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล.. ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม.. พลอากาศโท น.พ.สดับ ธีระบุตร..  ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี เกษมศรี และคณะกรรมการอีกหลายท่าน

กระทรวงศึกษาธิการได้แสดงเจตจำนงการจัด ตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกไว้ว่า "คนใบ้ หรือ คนหูหนวกนั้นหากได้รับการสอนและฝึกด้วยวิธีพิเศษตามวิชาการแล้ว จะเป็นผลให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้รับการศึกษา และเป็นกำลังที่มีประโยชน์ต่อประเทศได้เช่นเดียวกับปกติชนทั้งหลาย" จึงได้เปิดหน่วยสอนคนหูหนวกขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 17 (วัดโสมนัสวิหาร) โดยอาศัยห้องเรียนห้องหนึ่ง และเปิดในวันฉลองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระยะแรก ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี เกษมศรี ผู้สำเร็จปริญญาโททางการสอนคนหูหนวก จากสหรัฐอเมริกา เป็นหัวหน้าหน่วยสอนคนหูหนวก และมีครูผู้ช่วย 2 คน... แรกเปิดสอนนั้นมีนักเรียนเพียง 12 คน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของคนหูหนวก โดยไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และ ศาสนา

ร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมครูสอนคนหูหนวก

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะหูหนวก

ส่งเสริมคนหูหนวก ให้มีอาชีพเต็มตามศักยภาพ

ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุเคราะห์คนหูหนวก


บริการด้านต่างๆของมูลนิธิ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างครบวงจร
ตรวจการได้ยิน และการวินิจฉัยแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บริการเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์ประกอบเครื่องช่วยฟัง
แนะแนวแก่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
แนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ
ศึกษาและวิจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน
ด้านสารสนเทศเกี่ยวกับคนหูหนวก
เพื่อเป็นศูนย์ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ

นอก จากนี้ทางมูลนิธิยังดูแลด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และ ทุนการศึกษา ให้แก่เด็กหูหนวกที่ยากจน ที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกจำนวน 300 คน

หากท่านใดมีเจตนาช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ด้านสิ่งของเครื่องใช้ ปัจจุบันนี้ทางมูลนิธิต้องการ'อุปกรณ์การเรียน' ที่จำเป็นอันได้แก่ สมุด ดินสอ ปากกา ลิควิดเปเปอร์ ฯลฯ


ส่วนท่านผู้มีจิตเมตตาท่านใดสะดวก เป็นการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ .. ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก" บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ราชวัตร เลขที่ 146-0-76625-4

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแนบใบนำฝากเงิน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน ส่งไปยังโทรสารเลขที่ 02-243 6695 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก เลขที่ 137 ถ. พระราม5 แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-241 5169

ขออนุโมทนา ...
 

  ที่มา Blog ของคุณ forgiven