ระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในปัจจุบัน เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ "คน " โดยมีความเชื่อว่า มนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในปัจจุบัน เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ "คน " โดยมีความเชื่อว่า มนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต นอกจากจะให้ความสำคัญของคนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงกลไกและมีสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวคิดเชิงระบบ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกาษเสียใหม่ โดยไม่ต้องแยกส่วนซึ่งในโรงเรียนมีภาระงานที่สามารถแยกเป็นระบบได้ 10 ระบบ

ผลสำเร็จ

  1 โรงเรียนบ้านกระทุ่มมีการประกันคุณภาพภายในที่ใช้แนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

2. สามารถนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างคล่องตัวไม่แยกส่วนส่งผลดีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและกระบวนการจัดการศึกาของโรงเรียน

3. สะดวกและสืบค้นง่ายในการจัดระบบงานที่เป็นหมวดหมู่

ผลการได้รับการยอมรับ

1. เป็นโรงเรียนในโครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ

2. โรงเรียนต้นแบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สำคัญ

1. ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน เป็นทีมนำ ทีมทำ ทีมพัฒนา

2. ระบบที่ทำ แบ่งเป็น 10 ระบบ คือ

ระบบหลัก

- ระบบการเรียนรู้ 

-ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-ระบบกิจกรรมนักเรียน

ระบบสนับสนุน

-ระบบการนำองค์กร

-ระบบยุทธศาสตร์

-ระบบบริหารจัดการ

-ระบบการดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ

-ระบบการพัฒนาบุคลากร

-ระบบชุมชนสัมพันธ์

-ระบบสารสนเทศ

3. แผนภูมิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3.1 ศึกษามาตรฐานตัวบ่งชี้และจัดทำเกณฑ์

3.2 วิเคราะห์องค์กรและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนและมีส่วนร่วม

3.3 พัฒนา "ระบบ" ต่างๆ(P D C A )ตามแผน

3.4 ทำการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3.5 สร้างระบบการประเมินภายในเป็นวัฒนธรรมองค์กร

3.6 จัดทำรายงานและขอรับการประเมินจาก สมศ.

ข้อจำกัดในการนำไปใช้

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เชิงระบบนั้น อาจต้องห่วงกับมาตรฐานของสพฐ. หรือ สมศ. ซึ่งอาจต้องเชื่อมโยงกันหรือจัดทำเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านกระทุ่ม ระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#ประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 81817, เขียน: 03 Mar 2007 @ 23:50 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 11:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)