จัดทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เกี่ยวกับเด็กพิการ ว่าแต่ละโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบไหน เป็นอย่างไร แล้วจัดทำรายงานเพื่อ present ผลงานที่ทำ