เมื่อผ่านปี 2000 เข้ามา การดำเนินงานของห้องสมุดถือเป็นยุค Transformation โดยนับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา หาแบ่งยุคสมัยจากปี 1960-ปัจจุบันจะแบ่งยุคของระบบคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดออกเป็น 3 บุค คือ ปี 1960s-1980s นับเป็นยุค Automation ปี 1980s-1990s ถือเป็นยุค Innovation และยุคปัจจุบันคือยุคTransformation

ยุคนี้เป็นยุคของอินเทอร์เน็ต ที่ห้องสมุดต้องจัดการให้เกิดความเสมอภาคในการใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อในการค้นคว้าให้กับผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย เป็นข้อสังเกตแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะแพร่หลายเพียงใด แต่ยังมีบางคน บางชุมชน ที่ยังขาดโอกาสในการใช้

นอกจากนี้ห้องสมุดต้องทำหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หรือสอนให้ผู้ใช้รู้จักพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีอยู่หลากหลาย เพื่อการนำไปใช้ที่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ และเกิดประสิทธิภาพ

อีก 1 บทบาทที่บรรณารักษ์ต้องทำ คือมีหน้าที่ในการประเมินแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตที่ดี และแนะนำให้กับผู้ใช้ได้ เพราะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหลายแห่งบริการฟรี ที่ต้องตระหนักคือ ไม่มีของดี ราคาถูก  และสิ่งที่ต้องวางแผนคือ เมื่อบอกรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อเลิกบอกรับจะสามารถใช้งานข้อมูลที่เป็นดิจิทัลเหล่านั้นได้อย่างไร

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาการใช้งบประมาณในการซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาแพง ว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการหรือเปล่า ดังนั้นอีกเรื่องที่ต้องทำคือ การวิเคราะห์ผู้ใช้บริการ