http://gotoknow.org/file/kpru_pr/BOOK.JPG

                           ขอแนะนำ  หนังสือครบรอบ  100  ปี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร  หนังสือดีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ  100  ปี  แห่งการเสด็จประพาสต้นของ  รัชกาลที่  5  เมื่อวันที่  18 27  สิงหาคม  2549  ซึ่ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรได้รวบรวมและจัดทำด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในหนังสือได้กล่าวถึงพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้นครั้งแรก    ใน  ร.ศ.  123  อย่างคนสามัญเพื่อทรงตรวจตราการปกครองของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและทอดพระเนตรความเป็นอยู่อย่างแท้จริงของพสกนิกร  ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและเรื่องราวการเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชรนานถึง  10  วัน  คือ  เมื่อระหว่างวันที่  18 ถึง  27  สิงหาคม  2449  ที่ทรงบันทึกเรื่องราวไว้อย่างละเอียด  ทรงบรรยายรายละเอียดของสถานที่ผู้คน  สิ่งที่ทอดพระเนตรเห็นตามรายทาง  พระราชวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ    และภาพถ่ายบุคคล  สถานที่  รวมทั้งภาพถ่ายสาวงามเมืองกำแพงที่ได้ทรงบันทึกไว้ซึ่งนับว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่ายิ่งในทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

                                นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเรื่องราวการสืบสานธรรมเนียมโบราณราชเพณีเกี่ยวกับ พระแสงราชศัสตราประจำเมืองในรัชกาลปัจจุบันและคำอธิบายเกี่ยวกับราชาศัพท์ต่าง ๆ  ไว้อีกจำนวนมาก ……………………………………………………..