โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาการคิด : เสริมสร้าง EQ ในการทำงาน"

PAN
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม

เรื่อง "การพัฒนาการคิด : เสริมสร้าง EQ ในการทำงาน"

วันที่ 22-23  มีนาคม  2550

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1  คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 1. นางสาวกันธนา       สมาธิ                    เขตการศึกษาตรัง
 2. นางจุรีรัตน์             ชูสิงห์                    คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 3. นางสาวรัตนา          ทองย้อย               คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. นายสมเกียรติ         ทองรักษ์               คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 5. นางสาวรัตนา          ยงยิ่งประเสริฐ       คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 6. นายสุภาพ              จันทรัตน์               คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 7. นายสมชาย            พิมพ์ธนประทีป      คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 8. นายสุระพงศ์           สายบุญ                คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 9. นางสาวปัทมพร       อินสุวรรณโณ        คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 10. นางสาวณิชมน       สิริลาภยศ              คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. นายจตุรงค์             ดนหมาน               คณะทันตแพทยศาสตร์
 12. นายนวุธ                 ถาวรจิตต์              คณะทันตแพทยศาสตร์
 13. นางเย็นฤดี             ฉลาด                    คณะแพทยศาสตร์
 14. นางวิลาสินี             หทัยพิทักษ์             คณะแพทยศาสตร์
 15. นางวิไล                  สมานพันธ์             คณะแพทยศาสตร์
 16. นางมณฑาทิพย์      โอสถาน                 คณะแพทยศาสตร์
 17. นางปพิชญา           ชำนิไพบูลย์           คณะเศรษฐศาสตร์
 18. นางสาวเพ็ญประภา  ลีภัทรกิจ               คณะศิลปศาสตร์
 19. นายภาคย์              ขวัญทองเย็น          คณะวิทยาการจัดการ
 20. นางนงลักษณ์         ชูพูล                     คณะวิทยาการจัดการ
 21. นางบงกช              เทพสิงห์                 คณะวิทยาการจัดการ
 22. นางสาวฉลวย         นนทพันธ์               คณะวิทยาศาสตร์
 23. นายพงษ์ศักดิ์        เบ็ญจพรกุลพงศ์      คณะวิทยาศาสตร์
 24. นางสาวสุดารัตน์    ก่อวุฒิกุลรังษี          คณะวิทยาศาสตร์
 25. นางรัตติยา           เขียวแป้น                คณะวิทยาศาสตร์
 26. นางสาวสิรินทรา    กมลมาตยากุล         คณะวิศวกรรมศาสตร์
 27. นางสุพัตรา           ขวัญประดับ             คณะวิศวกรรมศาสตร์
 28. นางสาวฐาปาณีย์     นิเดร์ฮะ                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 29. ผศ.ชิดชนก          ราฮิมมูลา                คณะรัฐศาสตร์
 30. นางเยาวนา           เสสสระ                   คณะนิติศาสตร์
 31. นางกัลยา             แซ่ลิ่ม                     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 32. นางสมจิตร์           แก้วมณี                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 33. นางสาวอรยาณี     แซ่ลิ่ม                     คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 34. นางสุวิมล             รุ่งกำเนิดวงศ์           คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 35. นางบุปผา            จองปัญญาเลิศ         คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 36. นางฉวีวรรณ         มลิวัลย์                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 37. นายพรชัย            ศรีไพบูลย์              คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 38. นางสาวจรัสศรี      สุวลักษณ์                สำนักวิจัยและพัฒนา
 39. นางสาวนริศรา      เฮมเบีย                   สำนักวิทยบริการ
 40. นางจารุพรรณ      มียิ้ม                       สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตปัตตานี
 41. นายภราดร          จันทร์กลิ่น                สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
 42. นางสาวรัชฎา       ชลารัตน์                  ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 43. นางสาวสุดา         หมัดอะดั้ม                ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
 44. นางสาวชูศรี        วังศานุวัตร                ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
 45. นางปรีดา            นาคสวาสดิ์                ศูนย์คอมพิวเตอร์
 46. นางยุพดี             พิมพ์พงศ์                  ศูนย์คอมพิวเตอร์
 47. นางนวพร            หอมจันทร์                 กองการเจ้าหน้าที่
 48. นางขนิษฐา          ฉิมนวล                     กองการเจ้าหน้าที่
 49. นางสาวณิชาภัทร  ปาปะขี                    กองการเจ้าหน้าที่
 50. นางสาวอินทิรา     สุวรรณปรีชา            กองกลาง
 51. นางสาวสุพิธพร    สัจจวนิช                   กองกลาง
 52. นางณัฐกมล        แสงแก้ว                    กองคลัง
 53. นางศราวดี          ศรีเกื้อ                       กองแผนงาน
 54. นางสาวเลขา       ดำเจริญ                    กองแผนงาน
 55. นายอรรถกระวี    มีบุญ                         กองอาคารสถานที่
 56. นางอิสรา            ชเลสุวรรณ                กองอาคารสถานที่
 57. นายพิชิต            แก้ววงศ์ศรี                กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
 58. นางประพิศ         ชุมพล                       กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานพัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ความเห็น (2)

นางสาว ศิรประภา ธิอินโต
IP: xxx.28.77.31
เขียนเมื่อ 

โครงการน่าสนใจมากๆ อยากได้รายละเอียดตัวอย่างโครงการจัง   ถ้าได้  กรุณาส่งมาทาง e-mailด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

rawipha
IP: xxx.120.144.144
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างโครงการน่าสนใจมากกรุณาส่งทางE-mailได้ไมค่ะขอบคุณมากค่ะ

หมายเลขบันทึก

81629

เขียน

02 Mar 2007 @ 16:28
()

แก้ไข

19 Jun 2012 @ 17:59
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก