Competency and Human Behavior

 หลายท่านคงต้องการความกระจ่างในการเชื่อมโยง เรื่อง การแสดงออกของพฤติกรรมในการทำงานของ ลูกน้อง ทีมงาน หรือ ผู้ที่ท่านต้องปฏิบัติงานด้วย ผมได้เห็นเอกสารของสำนักงานข้าราชการพลเรือนที่ ท่านนำมาเผยแพร่แต่ยังไม่สมบูรณ์ แต่พอเป็นแนวทางดังนี้ครับ

 ๑. การแสดงความพยายามทำงานในหน้าที่ ให้ดี และ ถูกต้อง

 ๒. มีความมานะ อดทน ขยัน หมั่นเพียร ในการทำงาน

 ๓. ตรงต่อเวลา

 ๔. มีความรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย และ สามารถส่งงานได้ทันตามกำหนดเวลา( ที่ตกลงกันไว้)

 ๕. การแสดงออกว่าต้องการทำงานให้ดีขึ้น (น่าจะเข้าได้กับ Kaizen หรือ CQI ครับ)

 ๖. สามารถแสดงความเห็นในการ ปรับ ปรุง พัฒนา เมื่อเห็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่า

 พฤติกรรมในการทำงานทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็น ๕ ระดับครับ

 ๑.มากที่สุด

 ๒.มาก

 ๓.ปานกลาง

 ๔.น้อย

 ๕.น้อยที่สุด

คงต้องนั่งสังเกตุ และ คอยจดความถี่ด้วยครับ ที่สำคัญต้องมีการตกลงกันก่อน ว่างานที่มอบหมายมีอะไร อาจต้องสอนงาน และ ต้องมีการติดตามดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยครับ

JJ