GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Competency and Human Behavior ( ๑ )

สมรรถนะ กับ พฤติกรรมในการทำงาน

Competency and Human Behavior

 หลายท่านคงต้องการความกระจ่างในการเชื่อมโยง เรื่อง การแสดงออกของพฤติกรรมในการทำงานของ ลูกน้อง ทีมงาน หรือ ผู้ที่ท่านต้องปฏิบัติงานด้วย ผมได้เห็นเอกสารของสำนักงานข้าราชการพลเรือนที่ ท่านนำมาเผยแพร่แต่ยังไม่สมบูรณ์ แต่พอเป็นแนวทางดังนี้ครับ

 ๑. การแสดงความพยายามทำงานในหน้าที่ ให้ดี และ ถูกต้อง

 ๒. มีความมานะ อดทน ขยัน หมั่นเพียร ในการทำงาน

 ๓. ตรงต่อเวลา

 ๔. มีความรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย และ สามารถส่งงานได้ทันตามกำหนดเวลา( ที่ตกลงกันไว้)

 ๕. การแสดงออกว่าต้องการทำงานให้ดีขึ้น (น่าจะเข้าได้กับ Kaizen หรือ CQI ครับ)

 ๖. สามารถแสดงความเห็นในการ ปรับ ปรุง พัฒนา เมื่อเห็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่า

 พฤติกรรมในการทำงานทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็น ๕ ระดับครับ

 ๑.มากที่สุด

 ๒.มาก

 ๓.ปานกลาง

 ๔.น้อย

 ๕.น้อยที่สุด

คงต้องนั่งสังเกตุ และ คอยจดความถี่ด้วยครับ ที่สำคัญต้องมีการตกลงกันก่อน ว่างานที่มอบหมายมีอะไร อาจต้องสอนงาน และ ต้องมีการติดตามดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): competencyสมรรถนะ
หมายเลขบันทึก: 8139
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ในทางปฏิบัติให้เกิดผลจริง เห็นว่าควรมีการถ่ายทอดพฤติกรรมบ่งชี้ในสมรรถนะออกมาเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่ตัวชี้วัด Input เช่น จำนวนครั้งที่พัฒนาตนเองด้านนี้ จำนวนครั้งที่ไปถ่ายทอดเรื่องนี้ให้คนอื่นฟัง Process  เช่น จำนวนครั้งที่จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหา  Output เช่น จำนวนชิ้นงานที่ทำสำเร็จ Outcome เช่น จำนวนองค์ความรู้ที่มีผุ้นำไปใช้ในงานของตน หรือจำนวนข้อบกพร่องที่ได้รับการปรับปรุง เป็นต้นค่ะ ซึ่งจะเห็นว่ามันสอดคล้องกับ ระดับของสมรรถนะเลย

เรียน อาจารย์เก่ง

 ขอบพระคุณครับ จะนำเรียนฝ่ายบุคคล ของศูนย์เพื่อนำไปลงใช้ครับ

JJ