ผมเพิ่งเสร็จจากการเข้าร่วมประชุมสภา มน.ครั้งที่ 121 (5/2548) เป็นช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2548 ที่ชั้น 2 อาคารมิ่งขวัญ

         ยังมึนไม่หาย

         ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ผมได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภา มน. ครั้งแรก ท่านอธิการพาเข้าไปแนะนำตัว เพื่อขอแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีเมื่อต้นปี 2547 (ม.ค.47) และให้รับผิดชอบงานวิจัยเพิ่มเติมจากงาน QA (เดิมผมเป็นผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้าน QA ตั้งแต่ต้นปี 2544) ครั้งที่ 2 (มี.ค.47) นำนโยบายและกรอบการดำเนินงานทั้งด้านวิจัยและ QA เข้าขอความเห็นชอบก่อนนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ท่านนายกสภา คือ ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัยครั้งที่ 3 นำเสนอผลการประเมินคณบดี 5 คณะที่จัดตั้งใหม่ และครั้งนี้ ครั้งที่ 4 ต้องเข้าประชุมเนื่องจากมี 3 เรื่องที่ผมต้องเข้าชี้แจงด้วยตนเอง

         1. นำเอกสารเข้าแจ้งเพื่อทราบ 2 เรื่อง เกี่ยวกับผลการประเมินโดย สมศ. (รอบแรก) และ Proceedings จากงาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1

         2. ขอความเห็นชอบค่าน้ำหนักในการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 2)

         3. ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารการวิจัยและพัฒนา (RDAC)

         มติ ของเรื่องที่ 1 และ 2 ไม่มีอะไรที่ต้องทำให้มึน เรื่องที่ 1 คณะกรรมการรับทราบ แต่ก็แปลกใจกันเล็กน้อย ว่าทำไมผลการประเมินออกมาช้า ทั้ง ๆ ที่ มน. เป็นหนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยนำร่องของ สมศ.ในการประเมินรอบแรก ส่วนเรื่องที่ 2 สภา มน.เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารที่ผมเคยเล่าไว้ครั้งหนึ่งแล้ว < Link >

         เรื่องที่ทำให้มึนไม่หายจนถึงขณะนี้ ที่กำลังบันทึก blog นี้คือ มติในเรื่องที่ 3

         เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ ท่านนายกสภา (ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) ท่านให้คำแนะนำว่า “อย่ากลัวใหญ่ ใหญ่ไปเลย ฉันสนับสนุนเต็มที่”

         เรื่องที่ผมนำไปขอความเห็นชอบ คือ ขอแยก “งานวิจัย” ออกมาจากกองบริการการศึกษา ให้เป็นหน่วยงานอิสระระดับกอง (ภาควิชา) ขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดีชื่อ “ศูนย์บริหารการวิจัยและพัฒนา” ท่านนายกสภาให้ผมนำกลับไปแก้ไข และนำมาเสนอใหม่ให้เป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” และให้เป็นหน่วยงานในระดับคณะ !! กรรมการท่านอื่น ๆ ก็สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก

         เป็นการบ้านข้อใหญ่ของผมอีกแล้ว อีก 2 เดือนข้างหน้าต้องส่ง ท่านใดมีข้อเสนอแนะดี ๆ ช่วยด้วยครับ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

         26 พ.ย.48