หลังจากที่การรับการนิเทศติดตามแล้วใช้เวลาที่ผ่านมานำลส.เข้าค่ายพักแรม  เพิ่งมีเวลามาสมัครเข้าplanet:erkm  หวังว่า การเข้าร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข