ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบำเหน็จบำนาญ และพนักงานราชการ ผู้ที่มีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัว ให้มายืนคำขอมีบัตรฯ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป