โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูเก่ง ดี ยอดเยี่ยม
สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

            สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้กำหนดจัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูเก่ง  ดี  ยอดเยี่ยม  เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละคนที่ทำงานแล้วประสบผลสำเร็จ  และสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้  ในวันที่  22 - 23 มีนาคม 2550  ณ  อาคาร  100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์มาก  จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้เข้ารับวร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน