การขออนุญาตไปต่างประเทศ

      ต้องเสนอเรื่องถึง สพท.ก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมแนบหนังสือเชิญ โครงการ กำหนดการ แบบคำขอ ประมาณการค่าใช้จ่าย ที่พัก เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี  และต้องรอให้ สพฐ.อนุญาตก่อนจึงจะเดินทางได้