กำหนดแนวปฏิบัติ
1. ข้าราชการในโรงเรียนให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวแทนมาขอถ่ายที่ สพท.
2. ขอถ่ายสำเนา ก.พ.7แทนข้าราชการอื่น ให้ผู้บริหารทำหนังสือมอบหมายมาขอถ่ายแทน
3. มาขอถ่ายเอกสารของตนเอง ทำบันทึกและขอถ่ายได้ทันที