...กับชีวิตที่มีค่า...

     แม้ลูกศิษย์จะจบไปกี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ตาม กับวันเวลาที่ผ่านไปพร้อมกับอาชีพความเป็นครูที่พยายามทุ่มเทเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รับความรู้ เป็นคนที่กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ  จากวันเวลาที่ผ่านไป...ผ่านไป...อย่างช้าๆ... ทำให้เรารู้และตระหนักว่า อาชีพ"ครู" มีคุณค่าและมีความหมายยิ่งนัก  หลายคนมองว่า อาชีพครูก็เป็นแค่อาชีพ ๆ หนึ่งที่ทำแล้วได้ค่าจ้างเป็นเงินเดือนในแต่ละเดือนเป็นการตอบแทนเหมือนอาชีพอื่นทั่วไป  ...แต่หารู้ไม่ว่า หากทุกคนได้มาสัมผัสกับอาชีพนี้อย่างถ่องแท้แล้ว จะพบว่า ครู คือ "ผู้สร้าง" ที่ยิ่งใหญ่ ที่สร้างชีวิตที่ดีๆให้กับเด็กๆที่น่ารัก ให้เติบใหญ่ขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ และความรู้สึกเหล่านี้ก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผลักดันและกระตุ้นให้เราที่เป็นครู ทำทุกอย่างที่ดีและมีคุณค่าแก่ลูกศิษย์ต้วน้อยๆ ที่น่ารักของเรา เพราะว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เพื่อเป็นครูที่ดี ที่น่ารักของนักเรียนทุกคน