ขอเชิญประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลในภาคเหนือ ติดต่อมา

ส่ง e mail address และเบอร์มือถือ

เรียน ประธานองค์กรแพทย์ ทุกท่าน ในภาคเหนือ

    ด้วยผมได้รับเป็นประธานของชมรมในเดือนที่ผ่านมา จึงอยากจะใช้ Blog นี้สื่อสารถึงทุกท่าน

ขอได้โปรดให้ ชื่อ โรงพยาบาล email address และเบอร์โทรศัพท์มือถือ  เพื่อเราจะติดต่อถึงกัน

ได้หลากหลายแนวทาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ ความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ป่วยของเรา ที่อาจมีมือที

สามมาพยายามทำลาย  ขยายความระแวงใจมากขึ้นในสังคม ทั้งที่แพทย์เราส่วนใหญ่มากๆช่วย

ชีวิตคนไทยอย่างเต็มที่ นับแสนรายทุกปี  

เชิญครับ เราต้องเปิดตัวออกจากแต่ละโรงพยาบาล มาเชื่อมต่อกัน ก่อนที่จะวิกฤตของการแพทย์

จะวินาศมากกว่านี้

นพ. ธีรวุฒิ  โกมุทบุตร 

ประธานองค์การแพทย์

โรงพยาบาลนครพิงค์

ประธานชมรมองค์การแพทย์ภาตเหนือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมองค์กรแพทย์ภาคเหนือความเห็น (0)