ปี 2550 นี้วิทยากรแจ้งว่าฐานข้อมูลนี้ปรับปรุงใหม่ มีฐานข้อมูลย่อยประมาณ 10000 ฐาน ซึ่งการปรับปรุงทำให้การสืบค้นง่ายขึ้น Nexis เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวสาร แหล่งข้อมูลทางะรกิจที่สำคัญ มีการปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง เพื่อความทันสมัยของข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจากข่าวหนังสือพิมพ์ บทสัมภาษณ์ โทรทัศน์ เช่น bangkok post, BBC, CNN เป็นต้น รวบรวมข้อมูลจากเอกสารากกว่า 30,000 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลมากกว่า 2.8 ล้านระเบียน เป็นข้อมูล Fulltextประมาณ 97%

ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1980  ถึงปัจจุบัน ให้เอกสารฉบับเต็มจากปี 1990-ปัจจุบัน

วิธีการสืบค้น มี 2 วิธี

1. easy search ซึ่งเป็นการค้นแบบง่าย เช่นเดียวกันกับ general search ในฐานข้อมุลอื่น

        2. power search เป็นการค้นขั้นสูง คือ advance search  โดยแยกออกเป็น (เมื่อเปรียบได้กับ การสืบค้นของ lexis) ได้ดังนี้

        * ถ้าเชื่อมคำค้นด้วย and, or, not เปรียบได้กับการค้นแบบ term&connectors

         *ถ้าค้นแบบอิสระ เป้นคำถาม หรือประโยค เปรียบได้เหมือนกับการค้นแบบ natural Language

3. กำหนดขอบเขตการค้นจาก Search Within ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 
Select All | Clear All
  Information News  (ข่าว)   Information People (ประชากร/ประชาชน)
  Information Company (บริษัท)    Information Countries (ประเทศ/ภูมิภาค)
  Information Industry (อุตสาหกรรม)   Information Legal (กฏหมาย)

สำหรับ Legal ข้อมูลจากเชื่อมกับฐาน Lexis วิทยากรแนะนำให้ไปค้นจากฐาน Lexis จะดีกว่า