GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

WE SHARE IDEAS

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผมตั้งบล็อกนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และตั้งประเด็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

“สังคมการเรียนรู้ ไม่ได้มีเฉพาะในกลุ่มคนที่เรียนสูงหรือคนที่มีความรู้เท่านั้น แต่มันสามารถกระจายไปสู่ทุกส่วนของชุมชนหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันอย่างจริงจัง”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 80859
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 6
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (6)

เห็นด้วยครับ...

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคนในสังคม...

การเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา...

และการพัฒนาจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในสังคมครับ..

       ผมตั้งบล็อกนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และตั้งประเด็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  “สังคมการเรียนรู้ ไม่ได้มีเฉพาะในกลุ่มคนที่เรียนสูงหรือคนที่มีความรู้เท่านั้น แต่มันสามารถกระจายไปสู่ทุกส่วนของชุมชนหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันอย่างจริงจัง”

       ขอเชิญชวนทุกท่าน แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้การทำงานด้านวัฒนธรรมเป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง

      (นายไชยนันท์  แสงทอง)

     นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักบริหารกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

หลักสำคัญในการพัฒนาตนเอง คือ รู้จักตนเองเพื่อให้สามารถปรับพฤติกรรมตนเองได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นบุคคลและสังคมรอบข้างจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่จะส่องสะท้อนความเป็นตัวเราออกมา อยู่ที่ว่าเราจะยอมเปิดใจรับฟังเพียงใด การทำงานวัฒนธรรมก็เช่นกัน เราต้องเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะนำจากบุคคลอื่น เพื่อจะได้ปรับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

การเรียนร้เป็นการพัฒนาตนเอง ทำได้ตลอดชีวิต  การสังเกต เป็นการเรียนร้ด้วยตนเอง ที่ไม่ต้องรบกวนใครให้เดือดร้อน  ทำให้เกิดความรอบร้  เกิดการพัฒนาตนเอง ตลอดเวลา  เป็นความสุขของชีวิต

การพิจารณา เป็นกระบวนการเรียนร้ทางความคิดวิเคราะห์ ก็ให้เกิดความร้ หลายทางเลือก   ทางเลือกที่ถูกต้องดีงาม  ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม  บางทางเลือกทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย

การเรียนร้ความเจ็บปวดในการเอาชนะใจตนเอง มิให้เกิดความเห็นแก่ตัว  ย่อมก่อความสุขให้แก่ตนเองและสิ่งแวดล้อม      

  การพัฒนาตนเอง เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น เกิดจากความสนใจภายในตนเอง และมีความพยายามที่จะหากสิ่งที่ต้องการรู้จากแหล่งต่าง ๆ อาจจะสอบถามเพื่อน คนใกล้ชิด หรือกลุ่มคนที่รู้ในเรื่องที่สนใจ ปัจจุบัน Internet จะเป็นแหล่งความรู้ที่กว้างขวางมาก

การพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด คุณต้องมีความกระตือรือล้น และมีเป้าหมายในชีวิต