ผมตั้งบล็อกนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และตั้งประเด็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

“สังคมการเรียนรู้ ไม่ได้มีเฉพาะในกลุ่มคนที่เรียนสูงหรือคนที่มีความรู้เท่านั้น แต่มันสามารถกระจายไปสู่ทุกส่วนของชุมชนหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันอย่างจริงจัง”