จากงานวิจัยและความเป็นจริงในปัจจุบันพบว่า นักศึกษาทำและเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลงอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ กอปรกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 5 ถึงวิทยาเขตท่านอธิการบดี (รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข) ได้กำหนดให้มี Electronic Book (สมุดกิจกรรม) คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

จึงได้จัดประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อลปรร.ร่วมกันทุกวิทยาเขตในฐานะที่วิทยาเขตหาดใหญ่ได้เริ่ม Transcript กิจกรรมนักศึกษามาร่วม 2ปีแล้ว พร้อมเป็นโครงการนำร่องให้วิทยาเขตอื่น ๆ และปรับให้สอดคล้องเป้าหมายการบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต และความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการทำและเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาได้รับ Transcript กิจกรรมหลังตามที่นักศึกษาขอ เช่นสำเร็จการศึกษา ประกอบการสมัครงานฯลฯ จึงได้กำหนด รูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ปีสุดท้าย)  มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 17   กิจกรรม  มีจำนวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง  โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรจำแนกได้ดังนี้                

  •  1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม (Extra-Curricular Activities Requirement)  หมายถึง  กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม  จำนวนไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม  มีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมง  ลักษณะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา  การเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ความมีวินัย  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ความเป็นผู้นำ และการแนะนำแนวทางในการวางแผนชีวิตภายหลังสำเร็จการศึกษา  ซึ่ง      กิจกรรมเสริมหลักสูตรส่วนนี้จำแนกออกได้ดังนี้
  • 1.1 กิจกรรมบังคับ คือ  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม (4 กิจกรรม 20 หน่วยชั่วโมง )
  • 1.2 กิจกรรมบังคับเลือก  คือ  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม แต่นักศึกษามีโอกาสเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมได้ (อย่างน้อย 3 กิจกรรม 20  หน่วยชั่วโมง)               
  • 2.กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม (Extra-Curricular Activities Free Elective) หมายถึง  กิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้ตามความชอบความสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีจำนวนกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม  มีจำนวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง  โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดประเภทกิจกรรมไว้ 5 กิจกรรมหลัก คือ 
  • 1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ  พัฒนาคุณธรรม   จริยธรรม และความมีวินัย        ได้แก่  กิจกรรมในลักษณะเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคมส่วนรวมโดยเน้นสังคมผู้ขาดโอกาส  จิตสำนึกด้าน    คุณธรรม  จริยธรรม  ความมีวินัย  และความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ               
  •  2. กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม วิชาการหรือวิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  ได้แก่  กิจกรรมในลักษณะส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ  ความเป็นผู้นำ การเปิดโลกทัศน์สู่สากล   การแสดงออก  ทักษะทางภาษา/คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ               
  • 3. กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา  เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต/เขตการศึกษา  ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะปลูกฝังการปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชวาทพระบิดา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ความภาคภูมิใจในสถาบัน  การแต่งกายที่ถูกระเบียบ และกิจกรรมการแสดงออกถึงความหนึ่งเดียวในลูกสงขลานครินทร์              
  •   4.  กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม และความเป็นประชาธิปไตยโดยมี       พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ได้แก่  กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางศาสนา     เชื้อชาติ   เผ่าพันธุ์   ภาษาและวัฒนธรรม   กิจกรรมหลอมรวมพหุวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย      
  •   5. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ  ได้แก่  กิจกรรมการออกกำลังกาย  สันทนาการ  การพัฒนาสมาธิ และพัฒนาจิต          กิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละประเภท  นักศึกษาจะต้องเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม  จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง
  •  มติที่ประชุมวันนี้ ทุกวิทยาเขตขานรับในหลักการและพร้อมที่จะขับเคลื่อนและเจาะลึกในรายละเอียดครั้งต่อไปวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2550 ที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี