ดัชนี ว&ท ของประเทศ   ถ้าตัวเลขดี  ก็จะมีผลต่ออันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   ที่จัดโดย IMD และสำนักอื่น ๆ

         แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น   ดัชนีนั้นเป็น "กระจกส่องตนเอง"   ทำให้เรารู้จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศ   เอามาใช้เป็นข้อมูลความรู้ประกอบการทำนโยบาย ว&ท และนโยบายด้านอื่น ๆ ของประเทศได้

         ในช่วงเวลา 3 - 4 ปีที่ผ่านมา   มีการรวมพลังหลายหน่วยงานร่วมกันจัดทำเรื่องนี้   โดยมีเลขาธิการสถิติแห่งชาติเป็นประธาน   ดร. ชาตรี  ศรีไพพรรณ แห่ง สวทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ   เอกสารข้อมูลดัชนีของแต่ละปีมีขายที่ สวทช. (www.nstda.or.th)

วิจารณ์  พานิช
 21 ก.พ.50