รศ. ดร. กำจัด  มงคลกุล

         รศ. ดร. กำจัด  มงคลกุล อายุ 74 ปี   ก่อนเกษียณอายุราชการท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จบการศึกษาปริญญาตรี - เอก สาขาชีวเคมี  จากมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก  สหราชอาณาจักร

         สมัยทำงานที่จุฬาฯ เคยเป็นหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   และรองอธิการบดีหลายตำแหน่งหลายสมัย   ผู้อำนวยการวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี   หลังเกษียณอายุราชการได้รับเชิญไปเป็นผู้อำนวยการโครงการนานาชาติและรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรังสิต   แล้วผมชวนมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ดุลยภาพสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสาธารณะที่ สกว.   จนเมื่อปี 2540 สกว. จัดตั้งโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก   รศ. ดร. กำจัด  มงคลกุล จึงรับหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้งโครงการนี้   เป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จ   เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

         คุณูปการของ รศ. ดร. กำจัด ต่อสังคมไทยมีมากมายในด้านวิทยาศาสตร์   เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นร่วมกับ ศ. ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต   โดย รศ. ดร. กำจัด ทำงานอยู่เบื้องหลังโดยตลอด

         รศ. ดร. กำจัด  มงคลกุล เป็นผุ้ใหญ่อีกคนหนึ่งที่ผมรักและเคารพอย่างสุดใจ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นคนเสียสละ   เห็นแก่ส่วนรวม  ทำงานแบบไม่เอาหน้าไม่เอาชื่อเสียง   และให้เกียรติผู้อื่น   เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตชนิดไว้วางใจได้ทุกเรื่อง

วิจารณ์  พานิช
 5 ก.พ.50