เวที(ฟังเสียงบ่น)ประจำเดือน กรกฎาคม 2548

เราขอได้ยิน...........เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการ

สวัสดีครับ

             คงจะเป็นเวลาของเวทีรับฟัง........ประจำเดือนกรกฎาคม 2548 แล้วนะครับ  ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้เวทีนี้ใช้ตามกติกาและข้อตกลงกันนะครับ   ขอให้เป็นเรื่องของการบริการ  30 บาทรักษาทุกโรคนะครับ......เรื่องอื่นๆคงจะต้องใช้บล็อกอื่นๆ

                                                       พรสกล ณ ศรีโต

                                                              5/7/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวที(ฟังเสียงบ่น)....ที่เราขอได้ยิน..........30 บาทรักษาทุกโรคความเห็น (0)