การจัดการความรู้ผ่านBlogน่าจะช่วยให้

1.การทำงานของประชาคมวลัยลักษณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการ

1.1แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานที่คล้ายคลึงกัน

1.2เป็นช่องสื่อสารความรู้ -ชวนผู้รู้กับผู้ต้องการรู้มาพบกัน

2.สร้างวัฒนธรรมองค์กร-เรียนรู้