บันทึกworkshop รุ่นที่ 2/2548(การจัดทำKM work shop 8)

เราเริ่ม KM รุ่นที่ 2
วันนี้ผมกำลังบรรยายการจัดการความรู้รุ่นที่ 2 ให้ข้าราชการของส่วนราชการต่างๆในจังหวัดชุมพร   ที่ห้องเกาะมัตรา  ที่จัดโดยสำนักงานจังหวัดชุมพรมีผู้เข้าฝึกอบรม(ให้ไปทำหน้าที่คุณอำนวยต่อไป)      ประมาณ 90 คน      วันนี้เป็นวันที่ 2      หลังจากการบรรยายในวันแรก  วันนี้เราได้แบ่งกลุ่มย่อย เป็น 8 กลุ่ม   ตอนนี้เรากำลังทำ work shop ของกลุ่มย่อย เพื่อหาสมรรถนะย่อย หลังจากได้กำหนดสมรรถนะหลัก 8 ประการ และได้สาธิตกระบวนการกลุ่มของหน่วยงานสาธิต  ซึ่งคุณอำนวยจากส่วนราชการต่างๆจะต้องกลับไปดำเนินการต่อที่หน่วยงานของตน  เอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้ครับ
                                                                                          พรสกล ณ ศรีโต
                                                                                             5/7/2548
           
KV ของหน่วยงานที่สาธิตขึ้น
                                เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน   ด้านการจัดการ  ด้านการศึกษาเรียนรู้  ด้านการบริการ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้านการผลิต ไปสู่การพัฒนาจังหวัดชุมพรไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สมรรถนะหลัก
1 ด้านการบริหารองค์กร
2 ด้านการบริการประชาชน
3 ด้านการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร
4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 ด้านการศึกษาเรียนรู้
6 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ด้านจิตสำนึกสาธารณะ
8   ด้านความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)